Mitä on ID ja mihin se perustuu?

ID on työidentiteetin
ja sen johtamisen
vahvistamista.

ID on työidentiteetin ja sen johtamisen vahvistamista.

Käynti- ja postiosoite:
ID Mahlakaarto
Kauppakatu 14 b 11
33210 Tampere

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
+358 40 571 9260

Seuraa meitä:

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Identiteetti ja identiteettityö

Identiteetti (ID), on palveluidemme ydinkäsite. Palvelumme perustuvat identiteettiä, ihmisen kasvua ja persoonaa koskevien teorioiden ja tutkimusten soveltamiseen arjen työelämän tueksi.

Identiteettityö on oman identiteetin uudistumista ja muovautumista Työn ja identiteetin välinen suhde on vastavuoroinen: molemmat muovaavat toisiaan. Ihmisen elämään kuuluu luonnostaan erilaisia muutosportteja, joiden tehtävänä on pitää yllä luovuuttamme ja hyvinvointiamme. Samalla, kun uudistetaan työtä, on tärkeä yhdistää se ihmisen omaan kehittymiseen ja saada näin koko kehittymispotentiaali käyttöön.

Työidentiteetti ja työssä kehittyminen

ID tarjoaa ikkunan siihen, keitä olemme työssämme. Se, miten ihminen saa käyttöönsä omat voimavaransa, on tärkeä oman kehittymisen ja työssä jaksamisen perusta.

Työidentiteetti muodostuu neljästä osa-alueesta 1) persoonallinen identiteetti: oma kehitystarina siitä kuka on, mitä pitää tärkeänä ja kuinka toimii 2) suhdeidentiteetti: roolit ja ihmissuhteet minulla työyhteisössä 3) organisaatioidentiteetti: työroolit organisaatiossa ja suhde sen tavoitteisiin.4) ammatillinen identiteetti: ammatillisuus, osaaminen ja ammatillinen kehittyminen

Identiteettityö näillä neljällä osa-alueella lisää mahdollisuutta oman työn kehittämiseen ja uudistumiseen.

Voimaantuminen

ID valmennusten tavoitteena on voimaantuminen. Voimaantuminen on prosessi, jossa yksilö tai yhteisö saa voimaa, energiaa ja voimavaroja omaan elämäänsä. Hyödynnämme voimaantumisen teoreettisena viitekehyksenä sekä organisaatio- että yksilöpsykologisiin teorioihin perustuvia voimaantumisen lähestymistapoja. Yhteisöllinen voimaantuminen ja yksilöllinen voimaantuminen nähdään suhteessa toisiinsa, vastavuoroisina toisiaan vahvistavina prosesseina.

ID menetelmät

ID-menetelmät ovat yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista voimavaraistavat, jäsentävät ja erilaiset toiminnalliset työskentelytavat. ID-menetelmissä sovelletaan edellä mainittuja voimautumista, toimijuutta ja identiteettiä koskevia teorioita sekä psyko- ja sosiodraaman työskentelymenetelmiä.

Toimijuuden vahvistuminen

Vahvistuminen työidentiteetin alueella tuottaa myös lisääntynyttä toimijuutta (agency). Se ymmärretään yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroina tehdä asianmukaisia valintoja ja toimia näiden valintojen mukaisesti. Ammatillinen toimijuus ilmenee esimerkiksi työntekijöiden kykynä luoda uusia työkäytäntöjä ja ottaa käyttöön moniammatillisia työskentelytapoja sekä synnyttää luovia ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Ammatillisessa toimijuudessa työntekijät ja/tai työyhteisöt vaikuttavat ja osallistuvat aktiivisesti oman työnsä ja yhteisönsä kehittämiseen.

 

Käynti- ja postiosoite:
ID Mahlakaarto
Kauppakatu 14 b 11
33210 Tampere

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
+358 40 571 9260

Seuraa meitä:

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja